Algemene beschouwingen 2017

Elk jaar verschijnt in 't Contact een reactie van de fracties op de begroting. Onderstaande bijdrage is verschenen in 't Contact van 9 november 2017:

In juni dit jaar heeft de raad de toekomstvisie 2030 voor Someren vastgesteld, en met deze toekomstvisie in gedachten kun je wellicht stellen dat de taken opgenomen in de begroting van 2018 het startpunt vormen voor de uitwerking van deze visie.

In onze optiek geldt een goede infrastructuur als basis voor een gezonde economie en een leefbaar Someren. We zien in deze begroting dan ook de nodige aandacht voor rehabilitatie en herinrichten van wegen zodat deze weer toekomstbestendig zijn. Ook worden de Loovevijvers en de vijver in het Julianapark aangepakt zodat daarmee ook een mooi en leefbaar woongebied wordt behouden in deze wijken.

Daarnaast zijn we blij met het aangelegde fietspad door de bossen aan de Steemertseweg van Lierop naar Mierlo.

Afgelopen jaar is eindelijk de recreatieve poort gerealiseerd in het plan de Heihorsten, een mooie basisvoorziening voor Someren en haar recreatieve ambities. Dit biedt ons inziens dan ook een mooie kans om de niet-ingezetenenbelasting (gedeeltelijk toeristenbelasting) in te gaan zetten voor verdere ontwikkelingen in het gebied de Heihorsten.

De grondprijzen worden wederom op het huidige peil vastgehouden waarmee we een gezonde basis hebben en houden voor onze ambities m.b.t. wonen en bouwen. Hiermee moet het ook mogelijk zijn om bouwen voor starters een positieve impuls te geven in alle kernen.

We gaan beginnen met de ontwikkelingen op de Pauluslocaties en gaan daarnaast ook de Weijers een positieve boost de toekomst in geven waarmee ook weer een stukje leefbaarheid in Someren Noord geborgd is.

Dit alles getuigt toch wel van een Doe mentaliteit zoals die ook benoemd is in de toekomstvisie 2030 als een van de basiswaarden. Daarnaast heeft Someren de afgelopen jaren ook laten zien dat het werkt aan vernieuwing, de aanpak van het gebiedsgewijs herzien van het bestemmingsplan buitengebied in combinatie >met o.a. het vab/nafbeleid en de stimulerende maatregelen voor sloop begint zijn vruchten af te werpen en we willen dan ook graag op de ingeslagen weg doorgaan.

Maar ook op het maatschappelijke vlak gaan we slagen maken met het in april vastgestelde plan van aanpak weerbaarheid waarmee we de maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van jongeren en hun ouders willen vergroten. Wij zijn er van overtuigd dat als we dit proces als overheid op de juiste manier faciliteren het in de toekomst een positieve uitwerking gaat hebben. Immers wie de jeugd heeft en helpt heeft de toekomst.

In de toekomstvisie 2030 van Someren wordt al gesteld dat de klimaat en energieopgave een van de grootste maatschappelijke en ruimtelijke uitdagingen is. Daarom zijn we blij dat met de aanpak van de fietspaden in de Boerenkamplaan ook een begin gemaakt gaat worden met het eerste deel van het blauwe aderenplan in Someren. We zullen structurele maatregelen in moeten zetten om er voor te zorgen dat Someren niet langzaam verdrinkt en dat we wellicht de spreekwoordelijke put te laat dempen. Hiermee laten we duidelijk daadkracht en ambitie zien. Het klimaat kan veranderen, maar dan verandert Someren gewoon mee.

Lijst 6-VVD Someren

Jules Klessens
Gerard Claassen
Nancky van Doorn
Bart Verhees