Algemene Beschouwingen 2015

Als Lijst 6-VVD Someren zijn we blij met de begroting 2016 en het investeringsprogramma 2016-2019. Een begroting met een positief resultaat. Een sluitende begroting die tot stand komt zonder een extra verhoging van de OZB en waarin toch ruimte is voor extra investeringen voortkomend uit behandeling van de kadernota in juni. In ieder geval voor ons een teken dat het gevoerde beleid en de bezuinigingen van de afgelopen jaren hun vruchten afwerpen. Zag het er immers vorig jaar nog naar uit dat we voor 2016 een tekort van 174.000 euro zouden hebben is dat nu een resultaat geworden van 188.000 euro positief.

Terugblik en vooruit kijken

Natuurlijk moet je met een nieuwe begroting ook terugkijken naar de wensen van vorig jaar, wat er gerealiseerd is. Lijst 6-VVD Someren is van mening dat een goede infrastructuur de basis is van een gezonde economie en een leefbare woonomgeving. Dat maakt dat wij dan ook tevreden zijn met de aanpak van de Kerkstraat en de Floreffestraat in het komende jaar. Ook zijn we blij dat de plannen omtrent de Recreatieve Poort nu eindelijk kunnen worden uitgevoerd. Maar regeren is vooruit zien en we moeten dus alert blijven op situaties die verbeterd kunnen worden.

Fietspad Boerenkamplaan

Voorbeeld hiervan zijn de fietspaden langs de Boerenkamplaan, een belangrijke en veel gebruikte verbindingsroute met Someren-Eind. Hier fietsen een aantal keren per week grote groepen fietsers van en naar de Potacker over een eenrichting fietspad. Het is hier ons inziens niet de vraag of het een keer fout gaat maar wanneer het een keer fout gaat. Er is duidelijk nut en noodzaak om eens verder naar een andere oplossing te kijken en dan een oplossing waarin we de uitvoering aanpassen aan de praktijk. Als het niet kan zoals het moet dan moet het maar zoals het kan. En we hebben het college dan ook per unaniem aangenomen motie verzocht te bekijken of een gedeeltelijk 2 richtingen fietspad aan de oostzijde mogelijk is.

Glasvezel buitengebied

Vorig jaar heeft de raad het college verzocht om een regierol te nemen in het proces om te komen tot een goede glasvezelinfrastructuur voor het buitengebied. Wij zijn blij met de voortvarende aanpak van het college en gaan er van uit dat het college de maximale inspanning zal leveren om tot een voor Someren goede en betaalbare oplossing in 2016 te komen.

Belang van Somerense burgers

Natuurlijk zijn er nog veel meer belangrijke zaken die in Someren de aandacht verdienen zoals b.v. de Wijers, De Donck en de Milieustraat maar helaas is onze schrijfruimte beperkt. Maar u kunt erop vertrouwen dat wij ook hierbij ons in het belang van de burgers van heel Someren zullen blijven inzetten.

Lijst 6-VVD Someren

Jules Klessens
Gerard Claassen
Nancky van Doorn
Bart Verhees