Standpunt

1.2 Waar we de wijk groen en leefbaar houden

We wonen allemaal graag in een wijk waar we ons thuis voelen. Een wijk die groen, schoon en veilig is.
Waar buren met elkaar een bijdrage leveren aan het onderhoud van de straat, maar ook het
schoonhouden van de eigen tuin, balkon en straat. De gemeente stimuleert dat mensen
verantwoordelijkheid nemen om de eigen wijk of buurtschoon te houden.


Natuur is belangrijk en verdient bescherming. Maar we realiseren ons dat ruimte schaars is. Daarom
blijven we kritisch kijken wat haalbaar en realistisch natuurbeleid is, met een juiste balans tussen
wonen, ondernemen, landbouw en recreatie.


We willen meer groene plekken met bomen en planten in ons dorp en haar wijken, hoe klein dan ook. Een
stenen omgeving is al snel opgefleurd met vergroening, een struik of plantenbak. Zo zorgen we voor
een omgeving die klimaatbestendiger en koeler is.
Bij het onderhoud van groen werken we zoveel mogelijk samen met inwoners. Initiatieven van bewoners
en organisaties om de eigen straat of buurt te vergroenen en onderhouden worden van harte
aangemoedigd.
Hondenpoep, zwerfvuil, vuilnis rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast worden aangepakt
en vernielingen snel hersteld. De kosten hiervan worden zoveel mogelijk verhaald op de veroorzaker.
Op een (nieuwe) milieustraat moeten de tarieven betaalbaar zijn. We willen de bereidheid van mensen
om correct met hun afval om te gaan niet onnodig beperken. Afvaltoerisme moeten we zeker
voorkomen.

De gemeente zoekt de samenwerking op met waterschappen om wateroverlast te helpen
verminderen en maatregelen te nemen om gevolgen van hitte en droogte op te vangen. Zowel bij
bouwplannen, als weg- en natuuronderhoud wordt rekening gehouden met bodem en
waterbeheer: beter vasthouden van water en tegengaan van verspilling.
Bij het aanleggen van een nieuw rioolstelstel scheiden we regenwater van huishoudelijk afvalwater. Ook
het afkoppelen van regenwaterafvoer wordt gestimuleerd. Zo voorkomen we verspilling van
kostbaar drinkwater.