Standpunt

2.4 Waar iedereen meedoet

Werk is van groot belang voor de mens en de samenleving. Werk zorgt voor contact met andere mensen.
Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en draagt zijn steentje bij
aan de toekomst van onze samenleving.

  • Het onderwijs en het bedrijfsleven werken nauw samen om te zorgen dat er voldoende passende
    banen zijn voor wie klaar is met zijn opleiding.
  • Bij problematische schulden zorgen we voor ademruimte, zodat de problemen met een
    schuldhulpverlener op een rij gezet kunnen worden. Zo voorkomen we verdere escalatie. Bij
    schuldhulpverlening hebben we specifiek aandacht voor de mentale gezondheid van onze inwoners.
  • Wanneer er signalen zijn dat schulden ontstaan, bieden we zo vroeg mogelijk hulp aan

We hebben te lang gedacht dat de inburgering van nieuwkomers enkel hun eigen verantwoordelijkheid
is. Maar je bent niet direct zelfredzaam in een land dat in elk opzicht anders is dan waar je vandaan komt.
Hierdoor kunnen vrijheden waar eeuwenlang voor gevochten is onder druk komen staan, met parallelle
samenlevingen als resultaat. Van nieuwkomers verwachten we dat ze in ruil voor de geboden gastvrijheid
bijdragen aan onze samenleving. Door de Nederlandse taal te leren en je te verdiepen in onze normen en
waarden, kun je sneller aan het werk. Daarbij bieden we goede begeleiding.

We sluiten niemand uit. Er zijn in Nederland heel veel nieuwkomers die hun eigen weg hebben gevonden
en geïntegreerd zijn in onze samenleving. Zij hebben de kansen gegrepen die ons land biedt. We zijn
daar trots op en verwachten dat ook van anderen.
De Nederlandse taal spreken is cruciaal voor het vinden van een baan. We zorgen voor betaalbare
cursussen om als nieuwkomer de taal te leren en gaan laaggeletterdheid tegen. Daarbij verwachten
we van iedereen maximale inspanning om het Nederlands te leren.
Jonge kinderen van ouders die inburgeren gaan verplicht naar een peuterspeelzaal om
achterstanden vroeg aan te pakken. We betrekken ouders bij taalonderwijs voorjonge kinderen. Bij de
inburgering besteden we meer aandacht aan onderwerpen als zelfbeschikking, de
gelijkwaardigheid van man en vrouw, LHBTI-rechten en de vrijheid van godsdienst.