In reactie op de brief van Gemeenschapslijst en LSH van 29 april jl. stuurde onze fractie vandaag onderstaande reactie:

Onderwerp: Reactie op brief van de Gemeenschapslijst en LSH van 29-04-2022

Geachte raadsleden,

Op vrijdag 29 april jl. hebben de Gemeenschapslijst en LSH alle raadsleden op de hoogte gebracht over de voortgang van het formatieproces in Someren. Helaas moeten wij constateren dat na woensdag 6 april, de dag dat de informateur zijn advies heeft uitgebracht, er geen vooruitgang is geboekt. We betreuren het dat de Gemeenschapslijst op 8 april heeft aangegeven het advies van de informateur niet te willen volgen en andere varianten wil onderzoeken. Wij Zijn Someren|VVD heeft hierop gereageerd dat wij eerst het advies van de formateur willen onderzoeken.

Nu 28 dagen later heeft de Gemeenschapslijst alleen met LSH overeenstemming bereikt en moeten zij andere partijen nog gaan benaderen. Wij Zijn Someren l VVD is door de fractievoorzitter van de Gemeenschapslijst op 2 mei 2022 telefonisch benaderd met nogmaals de vraag of wij bereid zijn tot een gesprek om een coalitie te vormen samen met de Gemeenschapslijst en LSH.

Als antwoord hierop hebben wij nogmaals benadrukt dat het belang van Someren het best gediend is met het advies van de informateur. Een advies dat recht doet aan de verkiezingsuitslag, op 6 april door de raad is aanvaard en niet is weersproken. Hetzelfde antwoord als wij op 21 april in de gemeenteraadsvergadering ook al hebben gegeven.

Wij betreuren deze trage gang van zaken. De inhoud van de brief en verklaring die we nu hebben ontvangen is ook in de raadsvergadering van 21 april al zo uitgesproken. De overige partijen hebben in de raadsvergadering al aangegeven dat ook zij van mening zijn dat eerst het advies van de informateur besproken dient te worden. Tevens is door de meerderheid van de raad aangegeven dat van een formateur pas sprake kan zijn als er iets te formeren valt.

Wij Zijn Someren|VVD is en blijft van mening dat we daarom -in lijn met de gemaakte afspraken- het proces moeten blijven volgen en dat als we een formateur aan gaan stellen deze alleen de opdracht mee kan krijgen om te gaan formeren conform het advies van de informateur.

We roepen de Gemeenschapslijst op om:
– Gehoor te geven aan de uitkomst van een informatieproces , een proces waar we als raad unaniem voor hebben gekozen;- Gehoor te geven aan de mening van de meerderheid van de raad, zoals uitgesproken in de raadsvergadering van 21 april 2022, dat eerst het advies van de informateur wordt besproken;
– In het belang van Someren, te stoppen met deze onnodige vertragingen en over te gaan tot constructieve gesprekken met Wij Zijn Someren l VVD en CDA Someren;
– Samen met Wij Zijn Someren l VVD en CDA Someren te komen tot een voorstel voor een formateur.


Met vriendelijke groet,
fractie Wij Zijn Someren | VVD
Jules Klessens
Koert Kusters
Nancky van Doorn-Peerlings