Algemene beschouwingen 2017

Bijdrage bij behandeling Begroting 2018

Tijdens de raadsvergadering op donderdag 28 oktober sprak Jules Klessens

 

Voorzitter,

In juni dit jaar heeft de raad de toekomstvisie 2030 voor Someren vastgesteld, en met deze toekomstvisie in gedachten kun je wellicht stellen dat de taken opgenomen in de hier voorliggende begroting het startpunt vormen voor de uitwerking van deze visie.

In onze optiek geldt een goede infrastructuur als basis voor een gezonde economie en een leefbaar someren. We zien in deze begroting dan ook de nodige aandacht voor rehabilitatie en herinrichten van wegen zodat deze weer voor toekomstbestendig zijn. Ook worden de loovevijvers en de vijver in het julianapark aanpakt zodat daarmee ook hier een mooi en leefbaar woongebied wordt gecreerd in deze wijken.

Afgelopen jaar is eindelijk de recreatieve poort gerealiseerd in het plan de heihorsten, een mooie basis voorziening voor Someren en haar recreatieve ambities. Dit biedt ons inziens dan ook een mooie kans om de niet ingezetene belasting(gedeeltelijk  toeristenbelasting)  in te gaan zetten voor verdere ontwikkelingen in het gebied de heihorsten.

De grondprijzen worden wederom op het huidige peil vast gehouden waarmee we een gezonde basis hebben en houden voor onze ambities m.b.t. wonen en bouwen. We gaan beginnen met de ontwikkelingen op de pauluslocaties (voorzitter niet te verwarren met de locatie paulussen , die dit college met een goedkopere oplossing dan ooit te voren heeft weten te behouden als brengplek in Someren’, maar dat terzijde)en we gaan daarnaast ook de Wijers een positieve boost de toekomst in geven waarmee ook weer een stukje leefbaarheid in Someren Noord is geborgd.

Voorzitter dit alles getuigd toch wel van een Doe mentaliteit zoals die ook benoemd is in de toekomstvisie 2030 als een van de basiswaarden. Daarnaast heeft Someren de afgelopen jaren ook laten zien dat het werkt aan vernieuwing, de aanpak van het gebiedsgewijs herzien van het bestemmingsplan buitengebied in combinatie met o.a. het vab/nafbeleid en de stimulerende maatregelen voor sloop begint zijn vruchten af te werpen en we willen dan ook graag op de ingeslagen weg doorgaan.

Maar ook op het maatschappelijke vlak gaan we slagen maken met het in april vastgestelde plan van aanpak Weerbaarheid waarmee we de maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van jongeren (en hun ouders) willen vergroten.  Wij zijn er van overtuigd dat als we dit proces  als overheid op de juiste manier faciliteren het in de toekomst een positieve uitwerking gaat hebben. Immers wie de jeugd heeft en helpt heeft de toekomst.

En dan last but not least voorzitter wordt in de toekomstvisie al gesteld dat de klimaat en energieopgave een van de grootste maatschappelijke en ruimtelijke uitdagingen is. Daarom zijn we blij dat met de aanpak van de fietspaden in de Boerenkamplaan ook een begin gemaakt gaat worden met het eerste deel van het blauwe aderenplan in Someren. We zullen structurele maatregelen in moeten zetten om er voor te zorgen dat Someren niet langzaam verdrinkt en dat we wellicht de spreekwoordelijke put te laat dempen. Voorzitter hiermee laten we duidelijk ambitie zien, Het klimaat kan veranderen maar dan veranderd Someren gewoon mee.

Algemene Beschouwingen 2015

Als Lijst 6-VVD Someren zijn we blij met de begroting 2016 en het investeringsprogramma 2016-2019. Een begroting met een positief resultaat. Een sluitende begroting die tot stand komt zonder een extra verhoging van de OZB en waarin toch ruimte is voor extra investeringen voortkomend uit behandeling van de kadernota in juni. In ieder geval voor ons een teken dat het gevoerde beleid en de bezuinigingen van de afgelopen jaren hun vruchten afwerpen. Zag het er immers vorig jaar nog naar uit dat we voor 2016 een tekort van 174.000 euro zouden hebben is dat nu een resultaat geworden van 188.000 euro positief.

Lees meer: Algemene Beschouwingen 2015

Algemene Beschouwingen 2016

Someren Groeit!

Ondanks een aantal jaren van crisis in Nederland is Someren daar goed doorheen gekomen. Uiteraard hebben ook wij de afgelopen jaren offers gebracht en waren we als gemeente genoodzaakt om diverse bezuinigingen door te voeren maar wel altijd met oog voor de gevolgen voor onze burgers. Daarnaast hebben we gezorgd voor het stabiliseren van de lasten middels het niet meer verhogen van de belastingen en hebben we met stabiele grondprijzen het aantrekkelijk gehouden om in Someren te bouwen en te wonen. Ook zijn we blijven werken aan Someren als recreatieve gemeente.

Inmiddels hebben we als gemeente Someren de grens van de 19000 inwoners gepasseerd. Een groei die in de meeste andere Peelgemeenten de afgelopen jaren niet is gehaald en die positief is voor het leefklimaat in Someren. Dat wordt nog eens onderstreept als blijkt dat we als Someren in de ranglijst van meest populaire dorpen in Noord Brabant als 2e eindigen net achter Den Bosch. Een mooi resultaat dat we moeten zien vast te houden.

Lees meer: Algemene Beschouwingen 2016

Persoonlijke oproep

De komende Provinciale verkiezingen zijn belangrijk voor de VVD, willen we in Brabant het beleid voortzetten waar we de afgelopen jaren mee bezig zijn geweest.
 
Maar vergeet ook niet te stemmen voor de waterschappen Aa en Maas en De Dommel.
 
De laatste jaren is daar veel veranderd, maar als VVD willen we ook daar graag ons woordje mee spreken. Daarom is William Klein onze lijsttrekker bij waterschap Aa en Maas. Als Gerard Claassen ondersteun ik dit graag op plaats 18.
 
Bij waterschap De Dommel staat Bart Verhees op plaats 26.
 
Dus laat de VVD zowel voor de provincie, als de waterschappen niet in de kou staan.
 
Dus stem op 18 maart bewust VVD.
 
 
Met vriendelijke groeten,
Gerard Claassen